Patientavgifter
Här finns information om vilka avgifter som gäller för hälso- och sjukvård.
Du betalar samma avgift oavsett om du går till den landstingsdrivna vården
eller till någon privat vårdgivare som landstinget har avtal med.
Barn och unga
För barn och unga är sjukvård och hjälpmedel avgiftsfri till och med 19 år.
Avgiftsfriheten gäller all sjukvård utom tidsbeställt uteblivet besök.
För intyg och hälsokontroller betalar även barn avgift.
Sjukvårdsbesök och behandling
För besök som har ett samband med sjukdom och där du inte är inlagd
på sjukhus gäller följande.
Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.
   
 
  Avgift
Vårdbesök
(gäller alla typer av sjukvårdande behandling)
200 kr
Sjukvård via telefon eller e-tjänst:

 - Förnya recept

 - Förlängning av sjukskrivning
100 kr
Hälsokontroller, vaccinationer och intyg
Åtgärder som avser besök på annan grund än sjukdom eller misstanke
om sjukdom ersätts inte av den allmänna försäkringen. Detta gäller avgifter
för hälsokontroller, intyg, vaccinationer och övrig förebyggande vård.
I dessa fall debiteras även avgift för barn och ungdom till och med 19 år
Avgiften ingår inte i något högkostnadsskydd.
   
 
  Avgift
Riktade hälsokontroller som

 - Mammografiundersökning

 - Gynekologisk hälsokontroll

 - Screening av bukaorta
200 kr
Vid besök för vaccination betalar du:

1. Grundavgift

2. Avgift för vaccin

Om flera vaccin ges vid samma tillfälle betalar du endast en grundavgift och avgiften för samtliga vaccin räknas samman.

Om det enligt ordinationen krävs flera injektioner för att åstadkomma fullgott skydd ska både grundavgiften och vaccinationskostnaden enligt prislistan tas ut vid varje tillfälle.
200 kr

enligt prislista
  Intyg
 

Avgifter för intyg och hälsokontroller grundas på landstingens självkostnad

och tas ut även för barn och ungdomar till och med 19 år.

Om du i samband med ett vårdbesök begär ett avgiftsbelagt intyg ska du

betala dels för besöket, dels för intyget.

Samma gäller när du har varit inlagd på avdelning. Dessa avgifter omfattas

inte av något högkostnadsskydd.

 

Vissa intyg är momspliktiga och vissa är momsfria. Åtgärder inom sjukvården

som inte främst syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är

momspliktiga. De hälsoundersökningar som har till huvudsakligt syfte att

skydda personens hälsa är undantagna från momsskyldighet.

 

  Avgift utan moms Avgift
med
moms
Kort intyg, som kan utfärdas utifrån journaler eller kännedom om dig
250 kr 313 kr
Normalt intyg, som oftast innebär en undersökning
500 kr 625 kr
Långt intyg, som kräver en större arbetsinsats av sjukvården
750 kr 938 kr

 

Vissa intyg kan kosta upp till 5 000 kronor. Om du vill ha mer detaljerad

information om de olika intygen respektive avgifterna, fråga personalen på

mottagningen eller kontakta patient- och medborgarservice.

 

Följande intyg är avgiftsfria (du betalar bara besöksavgift):

 - Intyg och utlåtanden till Försäkringskassan

 - Dödsfallsintyg

 - Intyg för god man eller förvaltare

 - LSS-intyg

 - Intyg till patientskadeförsäkringen

 - Intyg för psykiatrisk tvångsvård, vårdintyg

 - Intyg om sterilisering

 

Uteblivet besök

Uteblivet besök debiteras med den summan besöket kostar. Detta gäller

även om du uteblir från ett besök som är avgiftsfritt som till exempel besök

på remiss eller besök med frikort.

 

Barn och ungdomar till och med 19 år debiteras 100 kronor för uteblivet besök

 

Återbetalning av patientavgiften

Har du fått vänta över 45 minuter efter avtalad tid för besök, som inte påbörjats

med provtagning eller dylikt, har du rätt att få tillbaka patientavgiften.

Kontakta mottagningen direkt vid besöket, ersättning kan inte betalas ut i efterhand.

 

Patientavgifter utanför länet

Blir du sjuk utanför ditt eget län eller om du har fått remiss för specialistvård

utanför hemlänet, får du betala de avgifterna som gäller i länet där du får vård.

   
   
Adress:
Sundsgatan 1B
661 40 Säffle
Öppettider:
Måndag-fredag   (vardagar)
Kl 08:00-17:00
Telefon:
0533-813 70
Måndag-fredag
Kl 08:00-10:00
Provtagningsenhet:
Måndag-torsdag 
Kl 08:00-16:00
  Fredag
  Kl 08:00-14:00
lunchstängt Kl 12:00-13:00
E-mail:
info@sveavardcentral.se
   
                 
Nu kan du enkelt lista dig på
Svea vårdcentral.
Vid första kontakten med oss kan
du välja din husläkare
Läs mer
   
Svea vårdcentral - Sundsgatan 1B   661 40  Säffle    Tel 0533 813 70  
www.sveavardcentral .se   -   info@sveavardcentral.se